Algemene Voorwaarden

 

Sushila.nl 

Artikel 1                   Definities 

1.      Sushila.nl, gevestigd te Naarden, KvK-nummer 67821898 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 

2.      De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 

3.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.   

              

Artikel 2                   Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.      De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. 

3.      Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 

4.      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5.      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3                   Aanbod 

1.      De dienstverlener brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit via de website. 

2.      Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. 

3.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. 

4.      Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; 

a.       In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst: - de wijze van uitvoering van de overeenkomst; 

- wanneer de educatieve dienst start;
 - de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 - voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
 - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 - de wijze van betaling;
 - de duur van de overeenkomst, 

b.      Of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
 - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 - de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van
 uitvoering van de overeenkomst;
 - de levertijd van het lesmateriaal. 

5.      Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de dienstverlener. 

6.      De dienstverlener mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. 

7.      Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: 

a.      De identiteit en het adres van de dienstverlener, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener; 

b.      Het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden 

c.      Indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de dienstverlener via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief; 

d.      De geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 4                   Aangaan Overeenkomst 

1.      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u middels het inschrijven op de website of Calendly. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging alsmede de factuur. 

2.      In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de dienstverlener een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de dienstverlener kunt u de opdracht annuleren. 

3.      Op de overeenkomst berust een bedenktijd van 14 dagen. 

 

Artikel 5                    Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

1.      Een los consult gesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst of geannuleerd; bij annulering binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan van de sessie, komt de sessie te vervallen en wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 6                    Betaling 

1.      Facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

2.      Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

 

Artikel 7                    Niet-tijdige betaling 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De dienstverlener is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 8                    Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

1.               Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de dienstverlener bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de dienstverlener zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2.               De dienstverlener heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

3.               Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

         

Artikel 9                   Informatieverstrekking klant 

1.      Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener. 

2.      Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 

3.      Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 

4.      Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 


Artikel 10                  Uitvoering van de overeenkomst 

1.      Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. 

2.      Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 

 

Artikel 11                  Wijziging van de overeenkomst 

1.      Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. 

2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

3.      Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

4.      Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging. 

 

Artikel 12                  Overmacht 

1.      In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 

2.      Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

3.      In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

 

Artikel 13                  Aansprakelijkheid schade 

1.      Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 

2.      Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3.      Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. 

4.      Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, opleiding, workshop of online cursus. 

5.      In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht. 

6.      Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 

7.      Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met de dienstverlener. 

8.      Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die klant en dienstverlener gezamenlijk doorbrengen als daarna. 

Artikel 14                  Intellectueel eigendom 

1.      De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 

2.      Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

3.      Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

4.      Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 

5.      Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 

6.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen. 

7.      Copyright rechten liggen bij dienstverlener 

 

Artikel 15                  Bijzondere bepalingen 

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

 

Artikel 16                  Klachtenprocedure 

1.      Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen. 

2.      Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 17                  Geschilbeslechting 

1.      Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

2.      Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

3.      Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting naders bepaalt. 

4.      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.